ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

чт, 08/08/2013

Шановні акціонери

Публічного акціонерного товариства «Ковельсільмаш».

(код за ЄДРПОУ 00238138, місце знаходження: Україна 45007, Волинська область, м. Ковель, вулиця Варшавська, 1, далі ПАТ «Ковельсільмаш»)

ПАТ «Ковельсільмаш» повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів ПАТ «Ковельсільмаш», які відбудуться 13 вересня 2013 року об 11.00 за адресою:  45007, Волинська область, м. Ковель, вулиця Варшавська, 1, зала засідань.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах відбудеться 13 вересня 2013 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складеним згідно діючого законодавства на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цінних паперів ПАТ «Ковельсільмаш», складеного депозитарієм станом на 09.09.2013р.

Акціонери товариства повинні мати документ, що посвідчує їх особу, а представники акціонерів Товариства повинні мати документ, що посвідчує їх повноваження та документ, що посвідчує їх особу.

Порядок денний загальних зборів:

 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Ковельсільмаш».
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Звіт Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010-2012 рік, затвердження звітів та балансу Товариства за підсумками 2012 року.
 4. Затвердження рішень Наглядової ради щодо участі Товариства в інших господарських товариствах та щодо відчуження майна Товариства.
 5. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства.
 6. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Ковельсільмаш» та викладення Статуту у новій редакції.
 7. Відкликання та обрання Наглядової ради ПАТ «Ковельсільмаш».
 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПАТ, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради ПАТ.
 9. Відкликання та обрання Ревізійної комісії ПАТ «Ковельсільмаш».
 10.  Вирішення питань про вчинення значних правочинів Товариством та питань про участь Товариства в інших господарських товариствах за період 2010 – 2013 років.
 11. Розробка та затвердження плану санації  підприємства.

Матеріали, пов’язані з порядком денним і необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів надаються акціонерам для ознайомлення в робочий час, в робочі дні – від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення, за адресою: 45007, Волинська область, м. Ковель, вулиця Варшавська, 1.

Особою ПАТ «Ковельсільмаш» відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є економіст Рижко Олександр Іванович. Для ознайомлення з документами акціонери Товариства повинні мати документ, що посвідчує їх особу, а представники акціонерів Товариства повинні мати документ, що посвідчує їх повноваження та документ, що посвідчує їх особу.

Інформація з організаційних питань проведення Загальних зборів надається за телефоном (03352) 6-10-37 або за адресою: 45007, Волинська область, м. Ковель, вулиця Варшавська, 1

У відповідності до рішення ДКЦПРФ №324 від 26.05.2006р. наводимо показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010-2011 роки.

Найменування

Період

Показника

2009р.

2010р.

2011р.

2012р.

Усього активів , (тис. грн.)

114010

117727

122240

113986

Основні засоби (за залишковою вартістю), (тис. грн.)

42863

42863

33151

12999

Довгострокові фінансові інвестиції, (тис. грн.)

3651

3651

15110

22819

Запаси, (тис. грн.)

15330

16788

9890

7991

Сумарна дебіторська заборгованість, (тис. грн.)

5769

7959

19900

36270

Грошові кошти та їх еквіваленти, (тис. грн.)

322

327

61

18

Власний капітал, (тис. грн.)

80820

82474

77519

54314

Статутний капітал, (тис. грн.)

37015

37015

37015

37015

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток), (тис. грн.)

-21095

-25916

40501

17296

Довгострокові зобов'язання, (тис. грн.)

22730

22730

26390

25691

Поточні зобов'язання, (тис. грн.)

10460

12523

18331

33981

Чистий прибуток (збиток), (тис. грн.)

-6739

-8932

-688

-12390

Вартість чистих активів, (тис. грн.)

80820

82474

77519

54314

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10575740

10575740

10575740

10575740

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис. грн.)

0

0

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1009

784

490

171

 

Голова правління ПАТ «Ковельсільмаш»                                                                                                              Заікін М.М.